Dokumenty

 Statut Szkoły

pdf

UCHWAŁA NR  40/2019/2020 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu z dnia 01 kwietnia 2020r.w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu

pdf

UCHWAŁA NR  7/2020/2021 Rady PedagogicznejPublicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opoluz dnia 31 sierpnia 2020r.w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu

pdf

Regulaminy

pdfRegulamin korzystania z dziennika elektronicznego

pdfRegulamin korzystania z szafek szkolnych

pdfRegulamin uznawania osiągnięć uczniów w zakresie aktywności społecznej 

pdfRegulamin pobytu ucznia w szkole 

pdfRegulamin Bezpieczeństwa i higieny 

pdfRegulamin dotyczący stroju szkolnego 

pdfRegulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych 

pdfRegulamin Samorządu Uczniowskiego 

Procedury

pdfProcedura bezpiecznego funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego podczas organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych od 1 września 2021r.

pdfProcedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

pdfZałącznik nr 1 do procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka)

pdfZałącznik nr 2 do procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka)

pdfProcedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

pdfProcedura zwalniania uczniów przez nauczycieli w czasie trwania lekcji.

pdfProcedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

Oświadczenia Rodziców

pdfOświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią covid-19 

pdfWniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

pdfOświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

pdfDeklaracja uczęszczania dziecka/ucznia na naukę religii 

Wnioski, podania

pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

pdfKarta zgłoszenia dziecka do korzystania z posiłków

pdfWniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. 

pdfWniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Dokumenty dla pracowników

pdfRegulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

pdfOświadczenie o wysokości dochodu

pdfWniosek o dofinansowanie wypoczynku

pdfWniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

pdfWniosek o przyznanie pomocy finansowej

pdfWniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej

pdfWniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

pdfOświadczenie uprawnionego o udostępnieniu danych osobowych