Dokumenty

 Statut Szkoły

pdf

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 16 w OPOLU ROK SZKOLNY 2023/2024

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Z. Nałkowskiej w Opolu na rok szkolny 2023/2024

Regulaminy

pdfRegulamin korzystania z dziennika elektronicznego

pdfRegulamin korzystania z szafek szkolnych

pdfRegulamin uznawania osiągnięć uczniów w zakresie aktywności społecznej 

pdfRegulamin pobytu ucznia w szkole 

pdfRegulamin Bezpieczeństwa i higieny 

pdfRegulamin dotyczący stroju szkolnego 

pdfRegulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych 

pdfRegulamin Samorządu Uczniowskiego 

Procedury

pdfStandardy ochrony małoletnich

pdfProcedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

pdfZałącznik nr 1 do procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka)

pdfZałącznik nr 2 do procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (wychowanka)

pdfProcedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

pdfProcedura zwalniania uczniów przez nauczycieli w czasie trwania lekcji.

pdfProcedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

pdfProcedura wydawania legitymacji szkolnych i ich duplikatów oraz duplikatów świadectw, karty rowerowej.

pdfWniosek o wymianę legitymacji szkolnej.

pdfWniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

pdfWniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej.

pdfWniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

 

Oświadczenia Rodziców

pdfOświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią covid-19 

pdfWniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

pdfOświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury 

pdfDeklaracja uczęszczania dziecka/ucznia na naukę religii 

Wnioski, podania

pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

pdfKarta zgłoszenia dziecka do korzystania z posiłków

 

Dokumenty dla pracowników

pdfRegulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

pdfRegulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

pdfWniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

pdfOświadczenie o wysokości dochodu

pdfWniosek o dofinansowanie wypoczynku

pdfWniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

pdfWniosek o przyznanie pomocy finansowej

pdfWniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej

pdfWniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

pdfOświadczenie uprawnionego o udostępnieniu danych osobowych