Historia

Przedszkole Publiczne Nr 16 powstało w czerwcu 1946 roku. Jego założycielkami były siostry Zakonu Najświętszej Marii Panny. Pierwotnie było to Przedszkole Nr 2 w Nowej Wsi Królewskiej, znajdujące się przy ulicy Al. Przyjaźni.

W pierwszych latach swojego istnienia placówka miała tylko jedną grupę liczącą około 30 dzieci i zajmowała parter budynku przedszkola. Na pierwszym piętrze znajdowały się szwalnie, w których siostry zakonne uczyły szycia dziewczęta mieszkające w okolicy. Kuchnia przedszkolna znajdująca się w suterenie budynku popołudniami służyła dziewczętom do nauki gotowania.
We wrześniu 1953 roku placówka przeszła pod zarząd Gminnej Rady Narodowej. W 1955 roku cały budynek bez ogrodu został przejęty przez władze państwowe, a zamieszkujące w nim dotąd siostry zakonne zostały z niego wykwaterowane.
W związku z przyłączeniem w 1957 roku Nowej Wsi Królewskiej do Opola przedszkole otrzymało obecną nazwę. Po wieloletnich staraniach w 1972 roku uzyskano większy plac zabaw, który zagospodarowano w czynie społecznym przy udziale wojska i rodziców.

O przedszkolu dzisiaj

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola od 1 września 2013 roku Przedszkole Publiczne Nr 16 połączyło się z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 16 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Opolu. Od 28 października 2013 roku przedszkole działa już w budynku szkoły przy ul. Z. Nałkowskiej 16. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały, w których pracuje ośmiu nauczycieli. Sale przedszkolne są jasne, kolorowe, bogato wyposażone w zabawki oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada także przestronną salę zabaw dla dzieci oraz ogród z różnymi urządzeniami drewnianymi do zabaw na powietrzu.

Praca z dzieckiem w przedszkolu opiera się nie tylko na programie wychowania przedszkolnego, ale również na programach własnych opracowanych przez nauczycieli. Wśród nich na uwagę zasługują opracowania:
„Cztery pory roku w Stobrawskim Parku Krajobrazowym” – program pozwala poznać dzieciom otaczającą nas przyrodę, uwrażliwia na jej piękno, uczy jej poszanowania oraz szeroko pojętych zachowań proekologicznych; dzieci realizują ten program uczestnicząc w wycieczkach organizowanych w najciekawsze zakątki Opolszczyzny, wśród których znajduje się Stobrawski Park Krajobrazowy, co pozwala im poznać przyrodę i piękno krajobrazu w czerech porach roku.

„Muzyka klasyczna bliżej dziecka” – Muzyka towarzyszy człowiekowi od pierwszych chwil jego życia. Sprawia, że staje się on bardziej wrażliwy na otaczający świat i otwarty na ludzi. Ma, więc nieoceniony wpływ na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych dzieci. Program ten został opracowany dla wychowania przez muzykę oraz dla rozwoju i pogłębienia muzycznych zdolności dzieci. A dlaczego muzyka klasyczna? Otóż stwierdzono, że w czasie jej słuchania dzieci mogą się uspokoić, wyciszyć, zrelaksować, przenieść do krainy marzeń albo po prostu potańczyć. Metoda aktywnego słuchania muzyki, wykorzystując elementy ruchu, tańca, gestów, śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych rozwija u dzieci zainteresowania i zdolności muzyczne. Pozwala również na odkrywanie i poznawanie samego siebie.

Przedszkole od kilku lat bierze czynny udział w programie edukacyjnym dla dzieci przedszkolnych „Biały ząbek”, organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż, w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, który zachęca dzieci do zdrowego odżywiania i różnorodnych działań propagujących zdrowy styl życia, a także w ogólnopolskim programie ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka” propagującym zdrowe nawyki żywieniowe.

1 września 2010 roku przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”.