ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

------------------------------

Statystyka

Użytkowników:
111
Artykułów:
606
Odsłon artykułów:
408395

Goście

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady rekrutacji do klasy I rok szkolny 2017-2018


Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo!
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej
 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Opolu informuje,
że rozpoczął się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.
Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły  www.zsp2opole.pl
lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00 .

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Opolu
na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania:


Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16  im. Zofii Nałkowskiej w Opolu rok szkolny 2017/18 i oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły.

 


Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły


Oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (tylko dla 6–latków)


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.


Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.


ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.151.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 27 marca 2017r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.


UCHWAŁA NR XXXIX/776/17 RADY MIASTA OPOLA  z dnia 30 marca 2017 r. i załącznik do uchwały nr XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. - Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriówNa wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą zostać przyjęte w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Wykaz ulic mieszczących się w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu
 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2016-2017

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2
w Opolu

na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Opolu informuje, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 szkoła będzie prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 2 listopada 2015r.   w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz na podstawie Uchwały XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów. Szczegółowe zasady rekrutacji zostały zawarte w „Regulaminie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznej szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Opolu na rok szkolny 2016/2017”.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych


 1. Wzór zgłoszenia o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły – załącznik 1


2. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły – załącznik 2


3. Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych – załącznik 3


4. Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu kandydata do przedszkola  w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa – załącznik nr 4

 

5. Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – załącznik nr 5


6. Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie szkoły – załącznik nr 6;


7. Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 7


8. Oświadczenie rodziców kandydata, w którym należy podać rok ukończenia danej szkoły podstawowej przynajmniej przez jednego z rodziców – załącznik nr 8  


Rekrutacja 2016/2017

REKRUTACJA DO PSP 16 i PP 16

2016/2017

 

 

 


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do przedszkoli publicznych, publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów,
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
/informacje ogólne/

 


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).


Przedszkola publiczne
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Opola:
a) na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców dziecka,
b) na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
5. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta Opola mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci
mieszkających w Opolu.
6. Nabór do przedszkoli publicznych zostanie przeprowadzony w terminach określonych w harmonogramie (poniżej).
7. Kryteria naboru
W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane w dwóch etapach:
a) na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty,
b) na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XIX/341/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r. poz. 3167)


http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/3167/akt.pdf


8. Terminy naboru
a) deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie, będą przyjmowane w terminie od 22 do 29 lutego 2016 r.,
b) wnioski o przyjęcie do przedszkola będą przyjmowane w terminach określonych w Zarządzeniu Nr OR-I.0050.34.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym


http://bip.um.opole.pl/?zarzadzenia=1&typ=0050&typ=50&rok=2016&mc=1&eid=5748


9. Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego - aplikacja

https://nabor.pcss.pl/opole


Dodatkowe informacje o naborze do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 zostaną zamieszczone
w Opolskim Serwisie Oświatowym http://www.oswiata.opole.pl oraz na tablicach informacyjnych w przedszkolach
do dnia 19 lutego 2016 r.


Publiczne szkoły podstawowe
1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy
pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Uchwała XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 3168)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3168


6. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.
Zarządzenie Nr OR-I.0050.33.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawiwych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

http://bip.um.opole.pl/?zarzadzenia=1&typ=0050&typ=50&rok=2016&mc=1&eid=5749


7. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.

 


 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 


 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 


 


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

 


 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com