ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „MŁODY LITERAT”

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „MŁODY LITERAT”

Jury XI Międzyszkolnego Konkursu „Młody Literat” przedstawia listę tegorocznych laureatów. Tradycyjnie o nagrodach i wyróżnieniach uczniowie zostaną poinformowani na spotkaniu, o terminie którego poinformujemy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom.


LISTA LAUREATÓW


1.    Aleksandra Orlikowska, kl. VI, PSP nr 2 Opole
2.    Magdalena Sałek, kl. IV, PSP nr 7 Opole,
3.    Kamila Mojsiejew, kl. VI, PSP 8 Opole,
4.    Aleksandra Waluga, kl. IV, PSP nr 8 Opole,
5.    Kacper Łukowski, kl. V, PSP Nr 16 Opole,
6.    Małgorzata Łabuda, kl. IV, PSP nr 20 Opole,
7.    Aleksandra Gudek, kl. VI, PSP nr 20 Opole,
8.    Alicja Derda, kl. IV, PSP nr 24 Opole,
9.    Maja Glanowska, kl. V, PSP 25 Opole,
10.    Ida Rzeźniczek, kl. IV, PSP nr 28 Opole,
11.    Elżbieta Kilinkiewicz, kl. VI, PSP nr 29 Opole,
12.    Borys Masiewicz, kl. VI, PSP nr 29 Opole,
13.    Maja Szwiec, kl. V, SP TAK Opole,
14.    Kamil Ledwig, kl. V, Zespół Szkolno – Przedszkolny Boguszyce,
15.    Emilia Kaczmarek, kl. V, PSP w Dobrzeniu Wielkim,
16.    Karolina Gryc, kl. IV, PSP nr 1 Ozimek,
17.    Marcelina Nieświec, kl. VI, PSP nr 1 Ozimek

Dzień Dziecka 2016

PIKNIK z okazji DNIA DZIECKA i DNIA SPORTU w ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W OPOLU 1 czerwca 2016 r.

w programie:

przedszkole

szkoła

"Dobry Start"

Informacja dotycząca wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do uchwały Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. poz. 757

I.    Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych
i społecznych, ponoszonych na:
1.    zajęcia dodatkowe w tym językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2.    gry, w tym gry edukacyjne;
3.    półkolonie w okresie ferii i wakacji;
4.    bilety wstępu, w tym także bilety rodzinne i dla opiekunów dziecka, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5.    odzież i obuwie sportowe;
6.    tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
7.    literaturę i czasopisma dziecięce;
8.    literaturę specjalistyczną dla rodziców dotycząca problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
9.    pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne itp.
II.    Wysokość wsparcia o którym mowa wyżej nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł  dla jednego dziecka.
III.    Refundacja poniesionych wydatków następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków wystawionych imiennie na rodzica ucznia (prawnego opiekuna), paragonów fiskalnych opatrzonych na odwrocie danymi nabywcy.
IV.    Wsparcie materialne obejmuje refundację wydatków, o których mowa w punkcie pierwszym, poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2016 do dnia 31 marca 2017r.
V.    Wsparcie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów). Wzór wniosku w załączeniu.
VI.    Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 9 września 2016 r.
VII.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków od Prezydenta Miasta Opola zwraca rodzicom
( prawnym opiekunom) poniesione wydatki o których mowa w punkcie I na podstawie przedłożonych dowodów zakupu, do wysokości udokumentowanych kosztów, nie wyższych niż 1000,00 zł.
VIII.    Zwrot poniesionych wydatków może nastąpić ;
1)    jednorazowo do 30 listopada 2016 r. albo
2)    jednorazowo do 28 kwietnia 2017 r. albo
3)    w dwóch transzach do 30 listopada 2016 r. i do 28 kwietnia 2017 r.
IX.    O terminie dokonania zwrotu decyduje wnioskodawca w złożonym wniosku,
X.    Dowody zakupu należy przedłożyć w terminie;
1)    do dnia 31 października 2016 roku w przypadku zwrotu wydatków do 30 listopada 2016r.
2)    do 31 marca 2017 roku w przypadku zwrotu wydatków do 28 kwietnia 2017 r.
XI.    Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w przypadku braku rachunku bankowego w formie gotówkowej.

Treść Uchwały  i  wniosek o udzielenie wsparcia

ZŁOŻENIE WNIOSKU O NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - 2016

ZŁOŻENIE WNIOSKU O NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ
Przepis art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) stanowi, że szkoła – na pisemny wniosek rodziców – umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,     w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

Wniosek rodziców, zobowiązujący szkołę do podjęcia wspomnianego zadania, dotyczy zatem obu przedmiotów służących podtrzymywaniu poczucia tożsamości językowej i kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowej lub etnicznej.

Złożenie wniosku odbywa się na zasadzie dobrowolności zgodnie z zapisem §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579 z późn. zm.). To samo rozporządzenie  w §2 ust.4 pkt 1 i 2 (zmiana z 4 kwietnia 2012r.) stwierdza, że złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem języka mniejszości do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia i zaliczeniem własnej historii i kultury do dodatkowych zajęć ucznia. Omawiany wniosek obejmuje również udział ucznia w zajęciach z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, jeśli w szkole zostały zorganizowane zajęcia z tego przedmiotu na podstawie § 8b przywołanego rozporządzenia.

Wniosek składa się dyrektorowi przy zgłoszeniu dziecka do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

6-latek

Drodzy rodzice !

Po zmianie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Wasze dziecko może rozpocząć naukę jako 7 lub 6 latek. Decyzja należy do Was. Wielu rodziców sześciolatków stawia sobie pytanie : Czy moje dziecko jest już gotowe  do podjęcia nauki w szkole ? Czy osiągnie sukces rozpoczynając naukę w wieku 6 lat ?          
Aby pomóc Państwu w podjęciu decyzji chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami, udzielimy wsparcia, pomożemy rozwiać wątpliwości i udzielimy indywidualnej fachowej porady. Nasi pracownicy posiadają już wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi 6-letnimi, systematycznie poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach i konferencjach metodycznych. Przygotowaliśmy ponadto cykl spotkań ze specjalistami, podczas których będziecie mogli porozmawiać o przygotowaniu i dojrzałości waszej pociechy do nauki w szkole. Ważne jest to, aby dziecko rozpoczęło naukę  w szkole z radością, ciekawe wiedzy, nowych doświadczeń, z pozytywnym nastawieniem wobec nowych obowiązków. Z myślą o łatwiejszym przejściu dziecka z przedszkola do szkoły zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.

Więcej informacji

20 lutego 2016 r. ( sobota ) zapraszamy na Dzień Otwarty
Rozpoczęcie o godzinie 11.00 w sali 2


W programie: warsztaty muzyczne – nauka gry na  bębnach afrykańskich, warsztaty plastyczne - wspólna praca dzieci i rodziców, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej  wraz z rodzicami (mile widziane obuwie sportowe), konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem szkolnym, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, badanie wzroku, możliwość zwiedzenia szkoły, malowanie twarzy, praca z tablicą interaktywną i możliwość skorzystania z zasobów szkolnej pracowni multimedialnej, poczęstunek w kawiarence.

ZAPRASZAMY!

 


 

Dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego 
                                                                                                                                       

Aktualności

Uwaga Ósmoklasiści!

Rekrutacja elektroniczna
do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

------------------------------------

 REKRUTACJA

2021/2022

----------------------------

Zapraszamy
chętnych uczniów do wzięcia udziału
w Konkursie Fotograficznym pt.
„ Przyroda Ziemi Opolskiej w obiektywie ”.
Na zdjęcia czekamy do  
21 maja 2021r.

Szczegóły w załączniku.

--------------------------------------

 

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

Zdalne nauczanie

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

Przewodnik po Office 365
i MS Teams dla ucznia i rodzica

-----------------------

Odpłatność
za obiady

MARZEC 2021

Obiady - 115 zł
   

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com