ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

Nowy rok szkolny 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017
        
Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego,
które odbędzie się w dniu 1 września 2016r.:
•    dla uczniów klas II – VI o godz. 9.00 w salach lekcyjnych,
•    dla uczniów klasy pierwszej o godz. 10.00 w sali nr 2.

Podziękowanie

Dyrekcja, nauczyciele,
uczniowie i rodzice
składają serdeczne podziękowania

 Radzie Rodziców,
Radzie Dzielnicy
Nowa Wieś Królewska,
    Cukierni Bursy,
PURG Agra, Hurtowni Nabiałowej ADI, Hurtowni AGA,
Tomaszowi Leks z Opola

oraz ETQA Sp. z o.o. z Częstochowy,
Cripsy Sp. z o.o. z Kalisza,
Chłodni „Bałwanek” z Kędzierzyna-Koźla  
 
za pomoc w organizacji w dniu 1 czerwca 2016r.
Dnia Dziecka i Dnia Sportu,
uprzyjemnienie oczekiwanego przez wszystkich uczniów święta, sprawienie im wielkiej niespodzianki i radości, za niezwykłą wrażliwość na  potrzeby dzieci i  zaangażowanie na rzecz naszej szkoły.

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „MŁODY LITERAT”

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „MŁODY LITERAT”

Jury XI Międzyszkolnego Konkursu „Młody Literat” przedstawia listę tegorocznych laureatów. Tradycyjnie o nagrodach i wyróżnieniach uczniowie zostaną poinformowani na spotkaniu, o terminie którego poinformujemy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom.


LISTA LAUREATÓW


1.    Aleksandra Orlikowska, kl. VI, PSP nr 2 Opole
2.    Magdalena Sałek, kl. IV, PSP nr 7 Opole,
3.    Kamila Mojsiejew, kl. VI, PSP 8 Opole,
4.    Aleksandra Waluga, kl. IV, PSP nr 8 Opole,
5.    Kacper Łukowski, kl. V, PSP Nr 16 Opole,
6.    Małgorzata Łabuda, kl. IV, PSP nr 20 Opole,
7.    Aleksandra Gudek, kl. VI, PSP nr 20 Opole,
8.    Alicja Derda, kl. IV, PSP nr 24 Opole,
9.    Maja Glanowska, kl. V, PSP 25 Opole,
10.    Ida Rzeźniczek, kl. IV, PSP nr 28 Opole,
11.    Elżbieta Kilinkiewicz, kl. VI, PSP nr 29 Opole,
12.    Borys Masiewicz, kl. VI, PSP nr 29 Opole,
13.    Maja Szwiec, kl. V, SP TAK Opole,
14.    Kamil Ledwig, kl. V, Zespół Szkolno – Przedszkolny Boguszyce,
15.    Emilia Kaczmarek, kl. V, PSP w Dobrzeniu Wielkim,
16.    Karolina Gryc, kl. IV, PSP nr 1 Ozimek,
17.    Marcelina Nieświec, kl. VI, PSP nr 1 Ozimek

Dzień Dziecka 2016

PIKNIK z okazji DNIA DZIECKA i DNIA SPORTU w ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W OPOLU 1 czerwca 2016 r.

w programie:

przedszkole

szkoła

"Dobry Start"

Informacja dotycząca wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do uchwały Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. poz. 757

I.    Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych
i społecznych, ponoszonych na:
1.    zajęcia dodatkowe w tym językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2.    gry, w tym gry edukacyjne;
3.    półkolonie w okresie ferii i wakacji;
4.    bilety wstępu, w tym także bilety rodzinne i dla opiekunów dziecka, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5.    odzież i obuwie sportowe;
6.    tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
7.    literaturę i czasopisma dziecięce;
8.    literaturę specjalistyczną dla rodziców dotycząca problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
9.    pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne itp.
II.    Wysokość wsparcia o którym mowa wyżej nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł  dla jednego dziecka.
III.    Refundacja poniesionych wydatków następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków wystawionych imiennie na rodzica ucznia (prawnego opiekuna), paragonów fiskalnych opatrzonych na odwrocie danymi nabywcy.
IV.    Wsparcie materialne obejmuje refundację wydatków, o których mowa w punkcie pierwszym, poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2016 do dnia 31 marca 2017r.
V.    Wsparcie udzielane jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów). Wzór wniosku w załączeniu.
VI.    Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 9 września 2016 r.
VII.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków od Prezydenta Miasta Opola zwraca rodzicom
( prawnym opiekunom) poniesione wydatki o których mowa w punkcie I na podstawie przedłożonych dowodów zakupu, do wysokości udokumentowanych kosztów, nie wyższych niż 1000,00 zł.
VIII.    Zwrot poniesionych wydatków może nastąpić ;
1)    jednorazowo do 30 listopada 2016 r. albo
2)    jednorazowo do 28 kwietnia 2017 r. albo
3)    w dwóch transzach do 30 listopada 2016 r. i do 28 kwietnia 2017 r.
IX.    O terminie dokonania zwrotu decyduje wnioskodawca w złożonym wniosku,
X.    Dowody zakupu należy przedłożyć w terminie;
1)    do dnia 31 października 2016 roku w przypadku zwrotu wydatków do 30 listopada 2016r.
2)    do 31 marca 2017 roku w przypadku zwrotu wydatków do 28 kwietnia 2017 r.
XI.    Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w przypadku braku rachunku bankowego w formie gotówkowej.

Treść Uchwały  i  wniosek o udzielenie wsparcia

Aktualności

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

Wytyczne dla osób powracających
z Północnych Włoch
- informacje Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Więcej>>

-------------------------

Zapraszamy
dzieci przedszkolne
(przyszłych pierwszoklasistów)
na zajęcia adaptacyjne
w ramach
„Akademii Przedszkolaka”.
Rozpoczęcie zajęć 
4 listopada 2019r.
Szczegóły na plakacie
i w harmonogramie
zamieszczonym poniżej.

-----------------------

XV MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
„Sfotografuj ciszę”
DLA
  UCZNIÓW
KL.I-IV ORAZ V-VIII

Szczegóły w regulaminie

----------------------

Szkolny zestaw podręczników
2019-2020
(religia)

------------------------------

Odpłatność
za wyżywienie

  MARZEC 2020

Śniadania - 44 zł
Obiady - 110 zł

Śniadania + obiady - 154 zł

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

 

Specjalny serwis
informacyjny
o zmianach
w systemie edukacji.

--------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

...

 

 

 

 

 

 

kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Ankieta

Joomla Templates by Joomla-Monster.com