ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

druki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Opolu - dziecko z obwodu szkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Opolu spoza obwodu szkolnego.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa.

Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne 

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodziców kandydata, w którym należy podać rok ukończenia danej szkoły podstawowej przynajmniej przez jednego z rodziców. 

Wnioski - druki dotyczące świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Wniosek o zorganizowanie zajęć języka mniejszości narodowej.

Wniosek o zorganizowanie indywidualnego nauczania dziecka.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

 

 

 

Regulaminy

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Opolu
na rok szkolny 2016/2017  – zasady, tryb, postępowanie, kryteria, dokumentacja, terminy.

Regulamin pobytu ucznia w szkole

Regulamin Bezpieczeństwa i higieny

Regulamin dotyczący stroju szkolnego

Regulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Procedury

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura zwalniania uczniów przez nauczycieli w czasie trwania lekcji

Procedura zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Procedura wydawania duplikatów

Dokumenty

Statut PSP 16 w Opolu

Plan Pracy Szkoły 2017/2018

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2017/2018

Szkolna Strategia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

Koncepcja pracy szkoły 2016-2020

 

 

 

 

Aktualności

--------------------------------

Zestaw podręczników
2017/2018

 

--------------------------------

Odpłatność
za wyżywienie

  GRUDZIEŃ 2017

Śniadanie+zupa+drugie danie - 80zł
Zupa+drugie danie - 56 zł
Śniadanie +zupa - 35,20
Tylko drugie danie- 44,80
Tylko zupa - 11,20
Tylko śniadanie - 24 zł

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

--------------------------------

-------------------------------

 

Specjalny serwis
informacyjny
o zmianach
w systemie edukacji.

--------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

...

 

--------------------

 

 

 

 

 

kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com