ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

druki do pobrania

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA, KTÓRZY SĄ BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANI W WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19

 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

Deklaracja uczęszczania dziecka/ucznia na naukę religii

 

Wnioski - druki dotyczące świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

 

 

 

 

Regulaminy

Regulamin uznawania osiągnięć uczniów w zakresie aktywności społecznej

Regulamin pobytu ucznia w szkole

Regulamin Bezpieczeństwa i higieny

Regulamin dotyczący stroju szkolnego

Regulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Procedury

Procedura działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły dla uczniów klas I-III
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu
obowiązująca od 9 listopada 2020r. do zakończenia nauczania zdalnego


Procedura zdalnego nauczania

Procedura - organizowanie pomocy  psychologiczno - pedagogicznej - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

PROCEDURA KONTROLI I EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura zwalniania uczniów przez nauczycieli w czasie trwania lekcji

Procedura zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

Procedura postępowania w przypadku ucznia przewlekle chorego w PSP nr 16 w ZSP nr 2  w Opolu zawierająca zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym przez nauczycieli

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Procedura wydawania duplikatów

 

Dokumenty

Statut PSP 16 w Opolu

UCHWAŁA NR  40/2019/2020
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu
z dnia 01 kwietnia 2020r.
w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu

 

 

UCHWAŁA NR  7/2020/2021
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie zmian w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu

 

 

Plan Pracy Szkoły 2020/2021

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2020/2021

Szkolna Strategia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

Koncepcja pracy szkoły 2016-2020

 

 

 

 

Aktualności

 REKRUTACJA

2021/2022

--------------------------------------

 

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

Zdalne nauczanie

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

Przewodnik po Office 365
i MS Teams dla ucznia i rodzica

-----------------------

Odpłatność
za obiady

  

 
NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com